فرصت هاي سرمايه گذاري-كاربري تجاري

  • نام زمين: زمین انتهای بلوار امامت
    آدرس: 75 متری امام علی، بعداز میدان قائم، تقاطع بلوار امام علی و بلوار امامت
    نام منطقه: منطقه11
    نوع كاربري پيشنهادي: كاربري تجاري
    دانلود فايل مشخصات زمينDownload

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر