فرصت هاي سرمايه گذاري-كاربري تجاري خدماتي

  • نام زمين: زمین شهرک آقا مصطفی
    آدرس: بزرگراه غدیر،روبروی شهرک شهید بهشتی
    نام منطقه: منطقه6
    نوع كاربري پيشنهادي: كاربري تجاري خدماتي
    دانلود فايل مشخصات زمينDownload

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر